شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

تشنه...

+ کارم تمومه نمونده جوني به تنم... يه اربعينه دارم برات زار ميزنم...

*آسمان*
:(
تشنه...
:(
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top